Každoročně v září si připomínáme neblahé výročí zavraždění knížete Václava, slýcháme slova o krutém a zlém Boleslavovi, velebíme skutky svatého muže a zpíváme svatováclavský chorál. Každá mince má však dvě strany. Nejlépe to vystihl Michal Lutovský:

Vznik českého státu je úzce spjat s knížetem Boleslavem I., jemuž dávní kronikáři přisoudili výhradně úlohu krutého bratrovraha, pominuli pak zcela jeho zásluhy o rodící se stát. V té době visela chvílemi budoucnost české země na vlásku a záleželo jen na síle rozhodnutí vládce. Na kroku možná radikálním, krutém, ale nutném. Bez větší nadsázky můžeme tvrdit, že faktickým tvůrcem a zakladatelem českého státu byl jeden jediný člověk, muž, který se k moci dostal zločinem z nejodpornějších – bratrovraždou. Nebýt však Boleslava, kdo ví, kde by

dnes „čeleď svatého Václava“ vůbec byla a jaké postavení by zaujímala na politické mapě Evropy. Je ale poměrně pravděpodobné, že jejím rodným jazykem by byla němčina. Na počátku Boleslavova panování vládnou Přemyslovci jen malou částí…

Benjamin Kuras: Naše civilizace byla pracně a přes obrovské překážky, katastrofy a záchvaty sebedestrukce vystavěna na ideálu lidské důstojnosti, posvátnosti lidského života, osobní svobody, soucitu, svědomí, sociální spravedlnosti formou pomoci slabším, lásky či přinejmenším ohleduplnosti k bližnímu, rovnoprávnosti před zákonem, nekonečného bádání a nekonečné tvořivosti, pracovitosti, podnikavosti a prosperity, smyslu pro krásu a harmonii a úsilí o štěstí svoje i druhých.

Benjamin Kuras: Jak zabít civilizaci. Nakladatelství Eminent 2015

Vystavěna na víře ve vlastní schopnost zdokonalování. Na vědění a poznávání světa a sebe samého. Na svobodném přemýšlení, bádání a experimentování, s právem mýlit se a omyly napravovat a dodatečně měnit nebo doplňovat interpretaci reality podle nově získávaných poznatků. Na schopnosti přetvářet vrozené sobectví v obecný užitek a vrozenou lenost ve vynálezy usnadňující život. A na smyslu pro humor řízený vědomím, že na všechno se dá dívat z několika různých, odlišných a dokonce i protichůdných pohledů. Vědění je smyslem naší existence. Naše civilizace je však opět ve smrtelném nebezpečí. Ideologie, která v roce 2001 při pohledu na hořící a hroutící se budovy Světového obchodního centra v New Yorku a tři tisíce v krutých mukách umírajících lidí desítek národností a všech vyznání spustila davový jásot a oslavné salvy z kalašnikovů. A vyslala západní liberální demokracii tento vzkaz: „My milujeme smrt víc než vy milujete život.“ Vypukl další v sérii kultů smrti,

které se s pravidleným opakováním z různých zdrojů pokoušejí zničit civilizaci, jejíž existence je pro celý svět tak zásadní a nezbytná, že její pád by způsobil chaos a bídu celému světu na dlouhá staletí. Islámský terorismus, který vyhlásil Západu válku, je však jen vějičkou odvádějící pozornost od procesu, který probíhá klidněji, zato…