Zeměráj – ke kořenům domova

Zážitkový park Zeměráj byl založen roku 2011 soukromou společností, financován z privátních zdrojů, bez čerpání veřejných dotací. Leží na rozhraní středních a jižních Čech, nedaleko Orlíku nad Vltavou u obce Kovářov, ve zvlněné krajině Středočeské pahorkatiny řídce poseté drobnými vesnickými sídly s roubenou zástavbou mnohdy archaického vzhledu a značného stáří.

Zeměráj se rozkládá na ploše 9 hektarů v okolí bývalé zemědělské usedlosti s roubeným domem z roku 1640, stojícím na místě zaniklého vodního mlýna založeného nejpozději na počátku 16. století. Areál je citlivě zasazen do rozmanitého přírodního prostředí na samotě vzdálené 2 km od nejbližšího osídlení a rušivých vlivů. V místě se střídají nevelké smíšené lesy s plochami luk, polí, rybníků, rozptýlené zeleně a typickými shluky velkých granodioritových balvanů. Dříve intenzivně zemědělsky obdělávané pozemky byly zatravněny, dotvořeny výsadbou sto padesáti listnatých stromů, z toho padesáti stromů starých ovocných odrůd, a dvěma tisíci keřů tradičních druhů.

Zeměráj tvoří, kromě původního roubeného statku, především archeopark raně středověké vesnice v podobě okrouhlice obklopené zahradami, poli a pastvinami, oživený jejími obyvateli a zvířectvem, doplněný svatyní a pohřebištěm, dále archeologické a paleontologické simulované naleziště, dětská herní vesnička inspirovaná roubenými stavbami regionální lidové architektury ve zmenšeném měřítku, kilometr dlouhá přírodní stezka naboso, rozsáhlé dřevěné bludiště, interaktivní krytá herna, lukostřelnice a množství přírodních hřišť různého zaměření. V areálu je rozmístěno na sto různých herních prvků, stolních her, hlavolamů, dobrodružných a zábavných úkolů pro všechny věkové kategorie. Nechybí ani hospůdka se stylovou nabídkou jídel a nápojů, odpočinkové zóny i zastřešené prostory pro případ nepříznivého počasí.

S rozmanitostí české přírody a poutavostí českých dějin se zde člověk může seznamovat nejen zrakem a sluchem, ale také je objevovat prostřednictvím svých bosých nohou, rukou, nosem i ústy. Stezka naboso prochází loukou starých časů i lesem, přes mohutné balvany, blátem a vodou potoka i stinným loubím keřů lemujícím okraj pole osetého historickými plodinami. Návštěvník svým čichem procítí svěží vůni lesa, dřeva, jahod i tlejícího listí nebo opojnou směs vůní bylinkových mezí. Zábavnou formou a aktivní účastí lépe pochopí aspekty nelehkého života venkovanů v raném středověku, i to, jak jej odhalují a zkoumají archeologové.

Vlastníma rukama může upříst nit a utkat z ní ozdobný pás, na hrnčířském kruhu vytočit misku z hlíny, vytvořit amulet pro štěstí či jiná vlastní díla z různých inspirativních materiálů. Umele mouku na kamenném žernovu nebo zrnotěrce, připraví těsto a upeče obilné placky. Pomůže s pečením chleba ve funkční chlebové peci, s údržbou zahrad, sklizní plodin, obstaráním zvířat a vody, zpracováním dřeva, rozděláním ohně a vařením. Vyzkouší si pohodlnost slaměného lože a hřejivost kožešin ve skromných obydlích. Pozná i život našich předků v době nepříliš vzdálené, lidovou architekturu středního Povltaví, tradiční řemesla i dobovou kuchyni. Každé místo Zeměráje je koncipováno tak, aby působilo více podnětů současně, odhalovalo souvislosti, provokovalo pozornost a přemýšlení návštěvníka a tím byl pro něj zážitek zajímavější a získaný poznatek trvalejší.

Koncept tohoto zážitkového parku je v České republice ojedinělý, vystavěný podle vzoru evropských interaktivně zaměřených specializovaných muzeí v přírodě na základě moderních metod interpretace kulturního a přírodního dědictví. Zeměráj je jedinečný nejen komplexností smyslových zážitků, ale zejména jejich propojením se získáváním nových informací. Oslovuje co nejširší veřejnost včetně zcela nepoučené, která by možná do „klasického“ muzea či skanzenu nikdy nezavítala, je spojovníkem mezi komerčním a vědeckým světem a tvoří nástupní můstek k dalšímu vzdělávání, zejména u dětí, pod heslem „znalost vlastní minulosti je darem budoucnosti“.

Zeměráj dovoluje nejenom relaxovat a bavit se, ale též nadšeně objevovat zapojením se do zajímavých aktivit, které nenásilně vedou k poznání života našich předků a jejich nezbytného harmonického soužití s přírodou a krajinou. Společensky odpovědně, poctivě a srozumitelně vypráví příběhy „obyčejných“ obyvatel venkova založené na vědeckých faktech v co nejúplnější autentické podobě a logických souvislostech. Umožňuje čerpat sílu z vědomí existence vlastních kořenů. Přispívá k přijímání zdravého životního stylu a nabízí prostor pro aktivní odpočinek, rodinná setkávání, seberealizaci a vytváření hlubšího vztahu k místu, kde žijeme, neboť fenomén domova má pro člověka a utváření jeho osobnosti nezastupitelné místo. Mimořádný koncept areálu ocenili návštěvníci hlasováním v soutěži agentury CzechTourism DestinaCZe, v níž se Zeměráj stal vítězem v kategorii „Zážitek na 1000 % pro celou rodinu“.

Více na http://www.zemeraj.cz/